Platin
Plan
Qızıl
Plan
Gümüş
Plan

İri transmilli, dövlәt vә kommersiya holdinqlәri

İri vә orta dövlәt vә kommersiya şirkәtlәri

Kiçik biznes nümayәndәlәri

CASPIAN ENERGY CLUB-a ÜZVLÜYÜN DӘYӘRİ
CASPIAN ENERGY CLUB-a ÜZVLÜYÜN DӘYӘRİ
12000 AZN 6000 AZN 3000 AZN
ŞİRKӘTLӘRLӘ GÖRÜŞLӘRİN TӘŞKİLİ
Dövlәt vә kommersiya şirkәtlәrinin nümayәndlәri ilә F2F görüşlәrin tәşkili
Ayda 12 şirkət Ayda 6 şirkət Ayda 3 şirkət
ASSOSİATİV ÜZVLÜK
Törәmә şirkәtlәr üçün ödәnişsiz gümüş üzvlük
6 şirkәt 3 şirkәt Х
CASPIAN ENERGY CLUB-un bazası üzrә hәftәlik paylaşım
Şirkәtin fәaliyyәti ilә bağlı press-relizlәr, Klubun bazası üzrә hәftәlik bülletenlәrdә xüsusi aksiya vә tәkliflәri daxil etmәklә
Mәhdudiyyәt yoxdur Ayda 4 dәfә Ayda 2 dәfә
CASPIAN ENERGY CLUB saytı www.caspianenergy.club
www.caspianenergy.club saytının kataloqunda şirkәt haqqında informasiya yerlәşdirmәk hüququ
Şirkәt haqqında 200 söz, loqo vә sayt Şirkәt haqqında 100 söz, loqo vә sayt Şirkәt haqqında 50 söz, loqo vә sayt
ROUND TABLE
Klub üzvlәrinin sahә vә sahәlәrarası toplantılarının müzakirәlәrindә iştirak hüququ
12 iştirakçı  6 iştirakçı 3 iştirakçı
KOMİTӘ VӘ İŞÇİ QRUPLAR
CASPIAN ENERGY CLUB -un işçi qrupuna rәhbәr seçilmәk hüququ
4 nümayәndә 2 nümayәndә Х
KOMİTӘ VӘ İŞÇİ QRUPLAR
CASPIAN ENERGY CLUB -un komitә rәhbәri tәyin olunmaq hüququ
2 nümayәndә 1 nümayәndә Х
REGİONAL NÜMAYӘNDӘLİKLӘR
CASPIAN ENERGY CLUB -un regional nümayәndәliklәrinә rәhbәr seçilmәk hüququ
2 nümayәndә 1 nümayәndә Х
XARİCİ OFİSLӘR
CASPIAN ENERGY CLUB-IN xarici ofisininin sәdr müavini tәyin olunmaq hüququ
2 nümayәndә 1 nümayәndә Х
XARİCİ OFİSLӘR
CASPIAN ENERGY CLUB -un xarici ofisinin sәdri tәyin olunmaq hüququ
2 nümayәndә 1 nümayәndә Х
CASPIAN ENERGY CLUB-un idarә heyәtinә seçilmәk hüququ
CASPIAN ENERGY CLUB-un idarә heyәtinә seçilmәk hüququ
2 nümayәndә 1 nümayәndә Х
İDARӘ HEYӘTİNİN ÜMUMİ TOPLANTI VӘ SEÇKİLӘRİ
CASPIAN ENERGY CLUB çәrçivәsindә qәbul olunan qәrarlarla bağlı sәs vermәk hüququ
12 sәs 6 sәs 3 sәs
Business Training-dә iştirak hüququ
BUSINESS TRAINING (iştirak hüququ)
12 iştirakçı 6 iştirakçı 3 iştirakçı
Business Training keçirmәk hüququ
BUSINESS TRAINING (Keçirmәk hüququ)
İldә 4 dәfә İldә 2 dәfә İldә 1 dәfә
İştirak hüququ
BUSINESS TOUR/ INTERNATIONAL BUSINESS TOUR (İştirak hüququ)
4 iştirakçı 2 iştirakçı 1 iştirakçı
Keçirmәk hüququ
BUSINESS TOUR/ INTERNATIONAL BUSINESS TOUR (Keçirmәk hüququ)
İldә 4 dәfә İldә 2 dәfә İldә 1 dәfә
İştirak hüququ
CEO BREAKFAST/ CEO LUNCH / GRAND CEO LUNCH/ CEO TEA / CEO COCKTAIL/ CEO COFFEE/ CEO DINNER
12 iştirakçı 6 iştirakçı 3 iştirakçı
İştirak hüququ
B2G FORUM/ B2B FORUM/ CEO MeetUp /Caspian Energy MeetUp
12 iştirakçı 6 iştirakçı 3 iştirakçı
CEO SUMMIT
Şirkәt top-menecerlәrinin prezident vә baş nazirlәrlә görüşlәrindә iştirak hüququ
1 top-menecer Х Х
SERTİFİKAT
CASPIAN ENERGY CLUB-A ÜZVLÜYÜ TӘSDIQ EDӘN SERTIFIKATIN ALINMASI
EXPERT GROUP
CASPIAN ENERGY CLUB üzvlәrinin dövlәt qurumlarının rәhbәr vә nümayәndәlәri ilә qapalı görüşlәrindә iştirak hüququ

2 iştirakçı

1 iştirakçı

X

International networking
Digәr ölkәlәrdә netvorkinqdә iştirak imkanı
Bütün ölkәlәrdә netvorkinq

Bütün ölkәlәrdә netvorkinq

Azәrbaycanda + 2 ölkәdә netvorkinq
Planı seç Planı seç Planı seç

Platin üzv ol

Sahələr
Ölkələr

Qızıl üzv ol

Sahələr
Ölkələr

Gümüş üzv ol

Sahələr
Ölkələr